Služby

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany ponúka služby podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Celková kapacita zariadenia je 50 klientov.
 
a) § 35 Zariadenie pre seniorov
 
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba: a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3, alebo b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
  • kapacita 25 klientov – príspevok je určený MPSVaR
b) § 38 Domov sociálnych služieb
 
V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu celoročnou pobytovou formou klientom, ktorí majú vydané rozhodnutie do 31. 12. 2014. Klientom, ktorí majú vydané rozhodnutie po tomto termíne poskytujeme sociálnu službu týždennou pobytovou formou a ambulantnou formou.
  • kapacita 3 klienti - príspevok je určený MPSVaR
  • príspevok na prevádzku (tento príspevok nemusí byť vždy rovnaký)
c) § 39 Špecializované zariadenie
 
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
  • kapacita 22 klientov - príspevok je určený MPSVaR
  • príspevok na prevádzku (tento príspevok nemusí byť vždy rovnaký)

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a je poskytovaný MPSVaR a je platný pre všetky zariadenia. Stupne odkázanosti:

  • IV. stupeň 261 EUR
  • V. stupeň 369,75 EUR
  • VI. stupeň 456,75 EUR

Doplatok za službu je vypočítaný na základe formy ubytovania (jednolôžková alebo dvojlôžková izba) a poberajúcimi službami. Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany v prípade voľnej kapacity, ponúka aj možnosť prechodného pobytu. V tomto prípade je klient samoplatiteľ a úhrada za službu predstavuje čiastku od 810,00 do 860,00 EUR na mesiac.

Špecializované zariadenie
 
Od 1.3.2007 bolo v zariadení vytvorené tzv. uzatvorené oddelenie, kde sa staráme o klientov s demenciou, najčastejšie Alzheimerovho typu. Klienti s diagnózou Alzheimerova choroba spadajú v súčasnosti podľa zákona o sociálnych službách, ktorý nadobudol platnosť 1.1.2009 do starostlivosti špecializovaných zariadení. Patrí k nim i SED Sučany.
 
Pre klientov uzatvoreného oddelenia sú vytvorené vzhľadom na ich diagnózu a celkový zdravotný i psychický stav vhodné podmienky, ktoré majú za cieľ zlepšiť ich kvalitu života. Títo klienti sa stravujú v jedálni priamo na oddelení, aby sa im vytvoril dostatočný časový priestor na jedenie. Oddelenie sa uzamyká a na oknách sú bezpečnostné zámky, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečia klientov, vzhľadom na ich dezorientáciu. Súčasťou oddelenia je spoločenská miestnosť. Tu sa schádzajú v dopoludňajších hodinách klienti za účelom rôznych aktivít (pohybové cvičenie, tréning pamäti, muzikoterapia, ergoterapia, a i.) za prítomnosti odborného personálu. Pokiaľ nie je možnosť, rôzne formy aktivizácie a terapie sa realizujú aj individuálnou formou.
 
Momentálne je na „uzatvorenom oddelení“ 22 klientov. Starostlivosť o ľudí s demenciou prináša svoje špecifiká Aj keď sa nám niekedy zdá, že nám už klient nerozumie, nevníma, vždy treba k nemu pristupovať s predpokladom, že registruje situáciu okolo seba. V prípade postihnutých a ťažko chorých klientov, okrem tíšenia bolesti a uspokojenia základných už potrieb, je zvlášť dôležité zachovať ľudskú dôstojnosť. Klient, ktorý je odkázaný na pomoc druhých si často uvedomuje svoju bezmocnosť a nevládnosť. Cíti sa neužitočný, zbytočný, stratený. Preto je úlohou nás, ktorí sa o takýchto ľudí staráme, aby v našej blízkosti, počas opatery, komunikácie pocítili bezpečie, istotu, pochopenie, úctu, ale hlavne lásku.

© Dom dobrého pastiera, Stredisko evanjelickej Diakonie Sučany